Olajfestmény: Dugovics Titusz önfeláldozása
Wágner Sándor:   Dugovics Titusz önfeláldozása

Nagysimonyi
és a
Dugovics hagyomány

 

"... mivel sehogy sem tudta megakadályozni,
hogy a toronyra kitűzze a jelvényt, átnyalábolta a törököt,
és a magasból a mélybe leugorva, magával rántotta."

Antonio Bonfini

 

      A nagysimonyi Dugovics hagyomány megszületésének hiteles történelmi alapjáról Mátyás király történetirójának munkájából értesülhetünk, s így utólag semmiféle jogalapunk sincs kétségbe vonni a kortárs tudós történetíró Antonio Bonfini hitelességét még akkor sem, ha munkája egy későbbi részén Jajca várának ostrománál szintén egy ilyen hőstettet elevenít fel, a Nándorfehérváron történtekről pedig szó szerint a következő képpen fogalmaz:
"Emlékeznek egy zászlóval odalopakodó törökre, aki gyorsan kúszott fölfelé a legmagasabb toronyra, hogy királyának jelvényét annak a csúcsára kitűzze, és ezzel bátorságot öntsön a többiekbe, ... Nyomban utánaered egy magyar, és mielőtt amaz a nemzeti zászlót ledobná, a torony tetején verekedni kezdenek. És mert a magyar másképp nem tudja megakadályozni, megragadja a törököt, és a legmagasabb csúcsról azzal együtt a mélybe veti magát." [1.] (Kulcsár Péter fordítása.)
Egy másik fordítás szerint: "... mivel sehogy sem tudta megakadályozni, hogy a toronyra kitűzze a jelvényt, átnyalábolta a törököt, és a magasból a mélybe leugorva, magával rántotta."
Bonfini fogalmazása alapján világos, hogy maga is egy szájhagyományt foglal írásba: "Emlékeznek egy zászlóval odalopakodó törökre...". Nevet nem említve ír: "Nyomban utánaered egy magyar...".

Rervm Vngaricarvm Decades Qvatvor Cvm Dimidia, Frankfurt, 1581.

Antonio Bonfini

latin nyelvű történelmi munkájának

frankfurti kiadású, 1581-es nyomtatású

címlapja

      Ilyen és hasonló önfeláldozó hőstettek az akkori végvári ostromok öldöklő küzdelmeiben, élet-halál harcában (akarva, akaratlan) nyilván megtörténtek, s ezek akkor szájhagyomány útján példaként tovább éltek, öröklődtek, míg egy írástudó írásba nem foglalta, hogy midőn az emlékezet kihal, - a szó elszáll, az írás megmarad. Az idők folyamán aztán a leghíresebb példák un. végvári vándormotívummá nemesültek, de ma már több, mint félezer és félszáz év távlatából csak üres okoskodásnak tűnik az ilyetén való tanakodás: itt megtörtént - amott meg nem, vagy amott igen (mert más is említi) - emitt meg nem.
Tény az, hogy Bonfini a későbbiekben aztán munkájának egy további részén Jajca ostromának kapcsán -ahol szintén emberfeletti öldöklő küzdelem zajlik- ismét egy ilyen hőstettet mond el:
"Megemlékeznek egy magyar ragyogó hőstettéről, aki észrevette, hogy egy török ki akarja tűzni a császári jelvényt az egyik toronyra, mire a magasból a támadóval együtt levetette magát a mélybe..." [2.] (Kulcsár Péter fordítása.)
Úgy gondolom, hogy a török terjeszkedés alatt megtörtént csaták, végvári küzdelmek, könyörtelen ostromok számosságához mérten e két eset általános ismertsége ugyancsak elenyésző töredék.

A közben eltelt évtizedek és viharos évszázadok azonban a feledés homályába süllyesztették a fent idézetteket egészen a magyar reformkor hajnaláig mindaddíg, amíg a nándorfehérvári történet összekapcsolódott egy Vas megyei nemesi család őse: Dugovics Titusz nevével, személyével. Dugovics Imre nyomán, Döbrentei Gábor révén 1824-ben országos szenzációként robbant a hír: a nándorfehérvári hős Dugovics Titusz személyében kilépett a névtelenségből.

A nagysimonyi Dugovics hagyomány:
      Ennek mibenlétét a legjobban, legérthetőbben és legrövidebben néhai Ködös Endre ált. isk. igazgató, történelem szakos tanár és Nagysimonyi helytörténetének fáradhatatlan egykori kutatója fogalmazza meg:
"Döbrentei Gábor foglalkozott a Dugovics család történetével. Ő állapította meg -Dugovics Imrénél lévő iratokból-, hogy a család "Vas"-ban élt, Simonyiban és Dömölkön voltak birtokosok. Nagysimonyiban sajnos lebontották a régi Dugovics házat, jelenleg a helyi termelőszövetkezet központja van a helyén. Dugovics Titusz hősi halála (1456) után Mátyás király, Titusz fiának, Bertalannak 1459-ben adománybirtokot juttatott a Pozsony megyei "Téj" faluban. A későbbi Dugovicsok közül György császári követ 1705-ben, Imre pedig 1824-ben Vas megyei esküdt. Ő ugyancsak Simonyiban, majd Pordömölkön lakott. A Simonyiban lakó Dugovics Mihály 1866-ban -a nándorfehérvári diadal 410. évfordulóján- emlékkőkeresztet állíttatott, mely ma is áll az iskolával szembeni, jelenleg pedagógus szolgálati lakások (régen iskola, majd plébániai lakás volt) előtt. A szöveg is olvasható rajta. Egy évtizeddel későbbi keltezésű az az alispáni engedély, mely szerint Dugovics Terézt -a sárvári kórházban bekövetkezett halála után- elszállíthatják Simonyiba, - a "Dugovicsok ősi fészkébe". Dugovicsok címere a következő volt: A paizs két udvarában zöld téren arany korona, s azon két felfelé álló virágzó búzakalász, a kalász felett egy aranycsillag. Sisakdíszük: kétfarkú oroszlán, első lábával két virágzó búzakalászt tart. A Hazafias Népfront kezdeményezésére -a nándorfehérvári győzelem 500. évfordulóján- 1956. júliusában az országos ünnepség keretében, emléktábla is került az iskola falára. Az iskola diákjai minden évben koszorút helyeznek a márványtábla alá. Ebben az évben vette fel az iskola -minisztériumi engedéllyel- a "Dugovics Titusz" nevet." [3.]

Dugovics emléktábla a Nagysimonyi iskola homlokzatán az angyalos címerrel. (Fotó: 2004. év)

Az emléktábla szövege az iskola homlokzatán:


DUGOVICS TITUSZ

A HŐS NÁNDORFEHÉRVÁRI TORONYŐR

EMLÉKÉRE EMELTETTE A

HAZAFIAS NÉPFRONT

1456 - 1956

Dugovics Mihály által 1866-ban felállíttatott kőkereszt. (Fotó: 2012. év)

Dugovics Mihály által
1866-ban állíttatott kőkereszt
immár az új felállítási helyén:
a Dugovics Emlékparkban.


A kőkereszt felirata:
Jézus Krisztus
dicsőségére emeltette
Dugovich Titusz
ivadéka. Szombathely 1866


A fekete márványtömb felirata:

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL
1456. JÚLIUS 22.-
TISZTELETÉRE
ÉS
DUGOVICS TITUSZ
HŐSI HALÁLÁNAK EMLÉKÉRE


ÁLLÍTOTTA NAGYSIMONYI KÖZSÉG
2000.

A fentiek alapján semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy Dugovicsok valóban éltek Simonyiban. Hogy őket itt az írásos anyagok kizárólagossága alapján milyen régre lehet visszavezetni, az más kérdés. Ha egykori jelenlétüket tagadnánk, ellentmondanánk a történelmi tényeknek. Annál is inkább, mivel un. "beszédes" nevekkel van dolgunk és nem csak Dugovicsok, de Jugovicsok is éltek (élnek) a faluban. E két név nem csak formailag de fonetikailag, kiejtésében is hasonló. Jelentésében, jelentésükben pedig ugyancsak lényeges dolgot állítanak viselőjükről. Idézzük fel ismét Ködös Endre igazgató úr kutatását! "Jugovics (délfi!) szintén horvát eredetre utal. Ma is élnek Jugovicsok a faluban. De a Dugovics család is lakott itt (Dugovics = valahonnan jött) - ők már itt kihaltak" [4.] Majd azzal folytatja, amit a Dugovics hagyomány szó szerint a következő képpen őrzött meg, s e sorok írója a régiektől tudja, hogy ezt a celldömölki tanítók is a következő képpen oktatták: "1456-ban Dugovics Titusz itt állt Hunyadi seregébe és ment Nándorfehérvárra. Hunyadi Dömölkön járt toborzó úton." [5.] A fennmaradt hagyomány egyébként úgy tartja, hogy a Dugovicsok Titusz nevű őse itt a faluban Simonyiban született. Végül a legáltalánosabban ismert, hogy a déli harangszót a pápa az 1456. július 22-i nándorfehérvári győzelem emlékére rendelte el.

A fatörzsből faragott emlékmű Farkas Imre alkotása. (Fotó: 2012. év)

Faragott fatörzs

DUGOVICS EMLÉKMŰ

az iskolaépület bejáratával szemben,
az Arany János út túlsó oldalán.

 

 

A vörösmárvány tábla felitara:


"PÉLDA ERŐVEL ÖRÖK DOLGOKAT ALKOT A KÉZ
S ÍGY MAGA SEM HAL MEG."
Illyés Gyula


KÉSZÍTETTE ÉS AZ ISKOLÁNAK FELAJÁNLOTTA:
FARKAS IMRE
2006.      

Tudomány és hagyomány:
      Kétségtelen, hogy a hagyományban sok valódinak tűnő elem van, de a Döbrentei Gábor által hitelesnek vélt okmányok eredetiségét forráskutató történészeink közül többen is (vitatták) vitatják, cáfolják. E tárgykörben egyébként a legalaposabb kutatást Szőcs Tibor végezte, akinek kutatási eredményeit egy kétségkívűl kiváló, magas intellektusról tanúskodó NÁNDORFEHÉRVÁR HŐSE: DUGOVICS TITUSZ című publikációjában [6.] olvashatjuk. E publikáció tanulmányozását -mindössze nyolc A4-es oldal- tisztelettel ajánlom minden kedves -újabb kutatási eredményekre kíváncsi- olvasó figyelmébe. A nándorfehérvári hőst Dugovics Imre nevesítette az ő egyik ősének Titusznak személyében egy Mátyás király által kiadott oklevél segítségével. A forráskutatások alapján eme oklevélről egyértelműen kiderült, hogy sajnos hamisítvány és az ebben megnevezett -és fentebb korábban már említett- Pozsony megyei "Téj" falu, Mátyás király idején még nem volt a Dugovicsok birtokában. A másik érdekes pont, "...a tények azt mutatják, hogy a Dugovicsokat csak I. Lipót nemesítette 1674. augusztus 25-én, Bécsben kiadott nemeslevelével." [7.] További érdekes részletek a már hivatkozott tanulmányban.

      A kutatások végeredményeként azonban teljesen hamis lenne az olyan "sommás ítélet" kimondása miszerint Dugovics Titusz soha nem is létezett, s az egész hőstörténet puszta kitaláció. A magyar szabadságért harcoló magát feláldozó hős (vitézeknek) vitéznek bizonyosan volt neve, akár Dugovics Titusz akár nem, de a Dugovics Titusz név immár szimbólummá vált a magyarság tudatában, a keresztény hitért, a magyar szabadságért életét áldozó hős szimbólumává. Személy szerint szinte bizonyos vagyok abban, hogy a fent említett Dugovics hagyomány megszületése nélkül mind a mai napig -az általános ismertség hiányában- csendben nyugodva lapulna Antonio Bonfini sorai közt a nándorfehérvári hősnek hazáért való önfeláldozó példája.

Falunkban pedig a hagyomány tovább él, s a nándorfehérvári hőstettre magát elszánó vitéz alakjára mindig is emlékezni fognak Simonyiban, míg magyar ember e földön él.

Hunyadi János emlékműve a kultúrház előtt. (Fotó: 2018. év február)

 

 

HUNYADI JÁNOS

emlékműve


Nagysimonyiban a kultúrház épülete előtt.
Felállításra került Szlama József polgármester úr
aktív kezdeményezésével, szervezésével
és közreműködésével.


A
NÁNDORFEHÉRVÁRI
DIADAL
550. ÉVFORDULÓJÁRA
KÉSZÜLT
KÖZADAKOZÁSBÓL
2006.

 

 

Alkotója:
Faragó János
kőszobrász restaurátor,
Pereszteg.

Anyaga:
fertőrákosi mészkő.

 

A dokumentumban előforduló automatikus végjegyzetek:
[1.] in Antonio Bonfini: Rerum Ungaricarum Decades (A magyar történelem tizedei) - Harmadik tized, Nyolcadik könyv.
[2.] in Antonio Bonfini: Rerum Ungaricarum Decades (A magyar történelem tizedei) - Harmadik tized, Tizedik könyv vége.
[3.] in Ködös Endre: Nagysimonyi múltjából (Megjelent: Vasi Honismereti Közlemények 1993/1)
[4.] in NAGYSIMONYI 2000 (millenniumi helytörténeti kiadvány, megjelent 1999-ben) 5. oldal (Ködös Endre: Kivonat a készülő monográfiából.)
[5.] Lásd, mint előbb a [4.] pontban.
[6.] Megjelent: KORUNK c. folyóirat 2012. év márciusi számában a 13-20. oldalakon.
[7.] in SZŐCS TIBOR: NÁNDORFEHÉRVÁR HŐSE: DUGOVICS TITUSZ

Szabó László - Nagysimonyi, 2018. év február 22.

Vissza - nagysimonyi.hu - főoldalára

E HTML OLDALT ÍRTA ÉS SZERKESZTETTE:
Szabó László - Nagysimonyi, anno Domini 2018. február 22.