Szlama József polgármester úr
helytörténeti kutatásaiból

 

Az I. világháborús hősi emlékmű története


      Az 1917. évi VIII. törvénycikk rendelkezik arról, hogy "a világháborúban részt vett, illetve elesett hősök emlékét méltó módon, az adott községek anyagi erejüknek megfelelően ápolják, örökítsék meg." A háború alatt erre kevés lehetőség volt, de a bethleni konszolidáció idején országszerte megindult az emlékműállítás, Vas megyében is. Az első híradást - arról, hogy Nagysimonyiban emlékművet óhajtanak állítani - a Kemenesalja című újságban olvashatták az emberek 1924. február 4-én. A "nagysimonyi Polgári Olvasókör a kezdeményezője annak, hogy a községből elesett hősök nevei megörökíttessenek. Az Olvasókör 1924. március 2-án a nagyvendéglőben zártkörű táncmulatságot szervez és rendez, melynek jövedelmét a községben felállítandó emlékoszlop javára adja!" A kezdeményezés a község lakóitól, mint a "Polgári Olvasókör" tagjaitól indult el.

1924. májusában Nagysimonyiban az összes egyesület bevonásával és közreműködésével az Önkéntes Tűzoltóegylet kötelékében a felállítandó hősi emlékoszlop céljára emlékünnepélyt és táncmulatságot szerveztek. A rendezvény sikeréről örömmel tudósított az újság: "a Tűzoltóegylet és Nőegylet eme ünnepélye erkölcsileg és anyagilag fényesen sikerült". Közölték mindazok nevét, akik adományoztak a célra. A lényeg: hatmillió koronát tett ki az összeg.

A képviselőtestület 1924. november 18-ai ülésén Nagy Sándor bíró vezetésével a "Hősök emlékalapja segélyezése" tárgyában tanácskozott. Szabó István körjegyző ismertette a következőket: "... az Önkéntes Tűzoltóegylet mozgalmat indított a világháborúban elesett hősök emlékének maradandó megörökítése iránt és már meglehetős kis alapot hozott e célra össze. Az alap kezelését és az emlékmű felállítását bizottságra bízta."

A képviselőtestület tagjai kissé bánták, hogy e nemes mozgalom nem tőlük indult el, de biztosították támogatásukról a szervezőket. A határozatban rögzítették, hogy "a testület örömmel és készséggel megszavazza az emlék céljaira kettőszáz aranykorona segélyt egyszerre és mindenkorra". (Ez a bíró évi fizetésének háromszorosa volt.) A képviselőtestület 1925. május 25-ei ülésén a szervezőket támogatta azzal a határozatával, miszerint "az önkéntes tűzoltók mulatsága alkalmával kimért bor utáni fogyasztási adó bevitelét mellőzi, mivel ezáltal is kíván a tűzoltóságon segíteni". Így az adót az alap céljaira tudták a szervezők befizetni.

67 elesett nevét jegyezték fel. (A községből 218 férfit hívtak be katonának. Özvegy 16, hadiárva 19 volt.) Az emlékbizottság az emlékmű költségeivel kapcsolatosan kérte a képviselőtestület segítségét. A testület 1926. március 27-én rendkívüli gyűlést tartott, megtárgyalták az emlékművel kapcsolatos többletköltséget, amelyre az emlékműbizottságnak nincs fedezete, s úgy határozott, hogy a költségek fedezésére hitelt folyósít.

Az ünnepélyes avatás 1926. július 4-én volt. Az eseményekről a Kemenesalja újság tudósított. Megtudhatjuk, hogy az emlékmű 67 hős emlékét őrzi, az időjárással kapcsolatosan azt, hogy "a déli, hatalmas felhőszakadás dacára impozáns ünneplő tömeg jött össze ... Az ünnepségen részt vett Pósfay Gusztáv járási főszolgabíró is, valamint Vass Viktor Szombathelyen született fővárosi szobrász ..." (Az ő terve alapján készült az emlékmű, a kivitelezését a szombathelyi Hudetz József vállalta.)

Az emlékmű anyaga szentmargitbányai terméskő.
Az emlékművet kerítés veszi körül, benne virágok.
Az emlékmű elülső oldalán álló felirat:

AZ 1914-1918 VILÁGHÁBORÚBAN A HAZÁÉRT HŐSI HALÁLT HALT FIAINK EMLÉKÉNEK.

Nagysimonyi, 2006. február 7-én     Szlama József   polgármester


Tisztelt Nagysimonyiak!

Köszönetemet fejezem ki Nagysimonyi Önkormányzatának, Lábos András polgármester úrnak az I. világháborús emlékmű felújításáért!
Az emlékmű állításának történetét néhány korabeli újságcikk bemutatásával szeretném teljessé tenni!


Kemenesalja 20. évfolyam 8. szám 1924. február 24.
NAGYSIMONYI HŐSI EMLÉK
A nagysimonyi Polgári Olvasókör a kezdeményezője annak, hogy a Nagysimonyi községből elesett hősök nevei megörökíttessenek. Az Olvasókör március 2-án a nagyvendéglőben világpostával, confetti és szerpentin csatával egybekötött táncmulatságot rendez, melynek jövedelmét a községben felállítandó hősök emlékoszlopa javára adja.

Kemenesalja 20. évfolyam 19. szám 1924. május 18.
TÁNCMULATSÁG A HŐSÖK EMLÉKOSZLOPÁRA
Nagysimonyi község az összes egyesületek közreműködésével az önkéntes tűzoltóegylet kötelékében a Nagysimonyi községből elesett hősök emlékére felállítandó emlékoszlop céljaira délutáni és esti programmal egybekötött emlékünnepélyt, ünnepély után pedig táncmulatságot rendez május 25-én. Az ünnepély délután 3 órakor kezdődik footballversennyel és gyermektréfával. Este 7 és fél órakor pedig kezdetét veszi a nívós műsor, amelyen a czelldömölki vonósnégyes is közreműködik. Az ünnepi beszédet vitéz Horkay Béla tartja, az ifúsági énekkar többször énekel irredenta dalokat, Boross Sándor tanító alkalmi költeményt szaval élőkép mellett, végül Fekete toborzó, irredenta szinmű kerül bemutatásra. Az éjféli szünetben amerikai árverés, szépségverseny, világposta. Az ünnepély kedvezőtlen idő esetén is megtartatik, mert kellő fedett helyiségről gondoskodva van.

Kemenesalja 20. évfolyam 21. szám 1924. június 1.
A HŐSI HALOTTAK emlékoszlopának alapja javára a nagysimonyi tűzoltó és nőegylet május 25-én ugy erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sikerült műkedvelői előadást tartott. A program pontjai a következők voltak:
1. A simonyi énekkar a Hiszekegy-gyel, majd pedig irredenta dalegyveleggel szerepel, alig egy évvel történt megalakulása dacára is bámulatosan összhangzatos előadásban. Ezzel kapcsolatban a résztvevők kitartó szorgalmának kiemelése mellett nem mulaszthatjuk el, hogy az elismerés pálmáját ne nyújtsuk az énekkar megszervezőjének és egyben a műkedvelői előadás rendezőjének, Ludván Sándor ev. tanítónak, aki a mai anyagias világban, szinte példátlanul álló fáradhatatlanságával és ügybuzgóságával életre keltette és ugyszólván máról holnapra respektábilis nívóra emelte.

A program 2-ik száma volt vitéz Horkay Bélának, a hősök érdemeit méltató emlékbeszéde.

3. A Fekete toborzó című irredenta szinműnek a műkedvelői szinvonalon messze túlemelkedő nívóju előadása következett ezután. Itt Karácsonyi Rózsinak közvetlen természetességgel kreált és a többi szereplőnek, Szalai Rózának, Csizmazia Gyulának és Csizmazia Lajosnak hibátlan játéka mellett különösen ki kell emelnünk a női főszerep alakítóját, Szűcs Ilonkát, aki szerepének átérzése, beleélése folytán minden adott helyzetben, ösztönös biztossággal találta el a megfelelő hangot és modort. Játéka szívből jövő és szívhez talált, ugyannyira, hogy a hősi halottjaikat visszaemlékező nézők soraiból fel- feltört a hangos zokogás, minden tapsorkánnál meggyőzőbben jelezvén, hogy az alakítás tökéletes, hatása magrázó erejű volt. A pöttömnyi kis Lőrinc Jóska jól megjátszott gyermekszerepe nemkülönben stilszerüen illeszkedett bele a darab miliőjébe. A szereplőket a közönség élvezetes játékuk elismeréseként valóságos virágesővel árasztotta el.

A program 4-ik pontja a czelldömölki vonósnégyes játéka volt, amelyet általánosan ismert magas szinvonalu tudása folytán nem kell külön bemutatnunk ezen lap olvasóinak. Ennek keretében Koczor Daninak szóló énekével kapcsolatban a legnagyobb csodálattal kell, hogy megemlékezzünk hangjának színben és terjedelemben szinte példátlan gazdagságáról és értékességéről. Műértő hallgatók elfogulatlan véleménye szerint bűnös könnyelműség ezt a hangot elkallódni hagyni, mert ennek valamelyik elsőrangú budapesti színházban, legméltóbban az Operában volna a helye.

5. Boross Sándor róm. kath. tanító szavalata és egy harctéri temetést ábrázoló élőkép, szintén nem kis mértékben járultak hozzá az est erkölcsi sikeréhez. Az anyagi siker is méltó volt az erkölcsihez, valamint hősi halottaink emlékezetéhez. A tiszta jövedelem az adományokkal együtt a hat millió koronát meghaladta. Ezzel vonatkozásban ki kell emelnünk az intapusztai uradalom és a Klein testvérek áldozatkészségét, akik egy-egy bárány adományozásával jelentékeny mértékben emelték az anyagi siker nagyságát, nemkülönben a nőegylet minden egyes tagja is, akik viszont olyannyira művészi tökéletességgel elkészített sülttésztáknak kiárusitásával fokozták az eredményt, hogy a közönség az óriási készletet rövid időn belül hordta, a szószoros értelmében hordta szét, mert a kismévű helyi fogyasztástól eltekintve, a szépszámú és előkelő vidéki közönség vette meg és vitte el otthonába.
Készpénzadományaikkal
        felsőbüki Nagy György 30.ezer K,
        Vidos Dániel 20.ezer K,
        Kemenesaljai Közgazdasági Hitelbank 10 ezer K,
        Kemenesaljai Takarékpénztár 20 ezer K,
        Breiner Samu Sárvár 20 ezerK,
        Szabó László, Hajnal Samu, Szabó Aladár 10 ezer K,
        ifj. Vidos József 20 ezer K,
        Braun Gizi 10 ezer K,
        Dózsa Endre 5 ezer K,
        Gőcze Jánosné 10 ezer K,
        vitéz Fekete Lajos 100 ezer K,
        Zongor Márton 50 ezer K,
        Ábrahám Sándor 25 ezer K,
        Mód Aladár 20 ezer K,
        Tóth István Inta 10 ezer K,
        Horváth Károly Csönge 25 ezer K,
        Tompa József 5 ezer K,
        Szűcs Mari, Szűcs Samuné 15 ezer K,
        Főcén Sándorné 10 ezer K,
        Csizmazia Jenő 15 ezer K,
        Gőcze Lajos 5 ezer K,
        Márkus N. 10 ezer K,
        Szabó Károly malomtulajdonos Czelldömölk 100 ezer K,
        Szakály Miklós 30 ezer K,
        Banyó Károly Bécs 50 ezer K,
        a Nagysimonyi Ev. Nőegylet 703.350 Koronával
járultak a Hősök emlékoszlopának alapjához, amely szives adományokért az ünnepély rendezősége ezúton is hálás köszönetet mond.

Kemenesalja 22. évfolyam 28. szám 1926. július 11.
HŐSI EMLÉKSZOBOR LELEPLEZÉS
A múlt vasárnap, július 4-én leplezte le Nagysimonyiban
Vass Viktor szobrász-művész pompás alkotását, a hősök emlékszobrát a község lakossága. 67 hősének emlékét őrzi az emlékmű. A déli hatalmas felhőszakadás dacára nagy, impozáns ünneplő közönség jött össze. Megjelentek a vármegye és járás képviseletében Pósfay Gusztáv járási főszolgabiró, a m. kir. honvédség képviseletében Nánássy-Mégay Ernő tábornok-dandárparancsnok, továbbá Gyömörey György ny. miniszteri tanácsos és családja, Vass Viktor szobrász-művész, Bárdossy Zoltán, Pottyondy Pál földbirtokosok, stb. Tűzoltóegyletek Tokorcsról és Csöngéről. A teljes számú, szépen kiképzett levente-csapat Nagysitkéről. A helybeli tűzoltó és levente-csapat felvonulása után az ünnepélyt Ludván Sándor ev. tanító vezetése alatt az EV. Ifjúsági Énekkar nyitotta meg a magyar Hiszekeggyel. Ezután Kiss János helybeli rk. tanító megnyitó beszédében üdvözölte a megjelenteket és lelkes szavakban vázoLta az ünnepély jelentőségét. Ezt követte Ludván Dezső hb. Hangya szövetkezeti üzletvezető szavalata, ki Bödecs Károly czelldömölki ev. segédlelkész gyönyörű alkalmi ódáját adta elő, a költeményhez illő rutinnal. A műsor következő száma Pogatschnigg: Csak magyarok legyünk hazafias dala rolt, az Ev. Ifjúsági Énekkar precíz előadásában. Majd Gyömörey György ny. miniszteri tanácsos lépett az emelvényre, s ünnepi beszédében megindító jelenetekkel vázolta a harctér borzalmai közt a halált megvető magyar katonát - az emlékezés könnyei ott csillogtak minden szemben. Végül fogadalmat tesz a község lakóinak nevében, hogy a szobor a község közös oltára lesz, amely előtt le kell omolni minden társadalmi, felekezeti ellentétnek. A hősök kegyeletes emlékezetében s a magyar haza szeretetében egyesítsen mindenkit a hősök szobra. Megkoszorúzza a szobrot. Az ünnepi beszéd végeztével Gőcze Jolán hadiárva lépett a szobor elé s szívet- lelket megindító beszédben köszönti a viszont nem látott hős apákat, s tett fogadalmat az árvák nevében. Mód Aladár helybeli ev. lelkész szólott ezután: kegyeletes szép szavakban szólaltatta meg a hősök néma ajkait. Rosinger Lajos hadirokkant a hb. izr. hitközség nevében szólott a halott bajtársakhoz meghatóan, s koszorút helyezett el szobrukra. Az elérzékenyült lelkeknek mintegy panaszos sóhaja fakadt fel ezután az Ev. Ifj. Énekkar által mély érzéssel előadott Millió a csillag kezdetű gyönyörű irredenta dalban. Most Pósfay Gusztáv járási főszolgabíró jelenik meg a dobogón, kinek szerencsés felépülése után ez az első hivatalos funkciója. Magasszárnyalású, lendületes szónoki hévvel előadott szavai mély hatást gyakoroltak. A szobrot hivatalosan a községbíró gondjaira bízza. Nagy Sándor községbíró zavartalan bátorsággal lép a szobor elé, s talpraesett beszédben tesz fogadalmat a szobor szeretetteljes gondozására, s elhelyezi rajt a község koszorúját. Ezek után szép szavak kíséretében megkoszorúzzák a szobrot Nánásssy-Mégay Ernő tábornok, a m. kir. honvédség, Mód Aladárné úrnő az Ev. Nőegylet, Hegedűs Sándor a Róm. Kath. Hitközség, Hajas Gyula főparancsnok a hb. tűzoltóegylet, Csizmazia Lajos az Ev. Ifjúsági Egylet, Vajda Dávid a helybeli, Jeney György pedig a Nagysitkei levente egyletek nevében. Végül a jelenvolt tűzoltó és levente csapatok díszmenetben vonultak el a szobor előtt. A lefolyt szép ünnepély sokáig kedves emléke lesz a jelenvoltaknak. A kitűnően sikerült rendezés Szabó István főjegyző érdeme, aki fáradságot nem ismerő buzgalommal vezette a létesítés összes munkálatait, mígnem az elkészült szoborban fáradalmainak legszebb jutalmát elnyerte.

Közzétette:     lovag, Vitéz Szlama József
in NAGYSIMONYI HÍRMONDÓ V. évf. 4. szám 2017. DECEMBER

 

Emlékmű képtár a 2006. évből

Emlékmű képtár a 2018. évből

Vissza - nagysimonyi.hu - főoldaláraE HTML OLDALT ÉS A KÉPTÁRAKAT SZERKESZTETTE:
Szabó László - Nagysimonyi, anno Domini 2018. február 28.