Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Hírek, közlemények, aktuális információk
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Bemutatkozás, természeti környezet, történelem
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Önkormányzat, hivatal, elektronikus közigazgatás
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Általános információk
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Megközelítés, látnivalók, térképek
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Fotóalbumok településünkről, eseményeinkről
Üdvözöljük Nagysimonyi község honlapján! Választási információk

Földrajzi környezet

Geológia
Vízrajz
Éghajlat
Élővilág
Természetvédelem

Fölrajzi helyzet, földtörténeti múlt

A falu és a szőlőhegy Nagysimonyi két tájegység határán fekszik: a Kisalföld déli részének, a Marcal-medencének, valamint a Nyugat-magyarországi peremvidék legkeletibb nyúlványának is tekinthető Észak-Kemeneshátnak találkozásánál. A táj felszíne is ennek megfelelően alakul: délkelet felé enyhén lejtő, hullámos síkság, amely a Cinca patak völgyén át folyamatosan alacsonyodva, a Ság hegy szigetszerűen kiemelkedő vulkáni kúpján túl a Marcal egykori árterének már valóban alföldies jellegű síkjába süllyed. Ez a rész főként szántóföldi művelés alatt áll. Északnyugati irányban azonban egészen más a vidék arculata. A helyi szóhasználattal Csernek nevezett magasabb dombhát tölgy-, fenyő-, és akácerdőkkel, legelőkkel, néhol szántóföldekkel tarkított fennsíkjából lankás dombhullámok ereszkednek alá, melyeken évszázadok óta szőlők díszlenek.


A földtörténeti múltról röviden

A Kemeneshát dombhullámai a falutól nyugatra A táj történetét az ókortól követhetjük nyomon, amikor Magyarország területén a Variszkuszi-hegységrendszer kristályos kőzetekből felépülő tömege húzódott. Az ókori földmozgások során meggyűrődött, majd összetöredezett hegységrészek a földtörténeti középkor elejéig összefüggő, de erősen letarolt tönkfelszínné alakultak.
A triász időszak után a terület a tenger vize alá került. Ekkor rakódtak le a Bakony nagy tömegét alkotó mészkő- és dolomitrétegek. Amíg azonban a Bakony területe az idők során kiemelkedett, itt süllyedés következett be, így ezek a kőzetek ma 1000-2000 méter mélyen találhatók a felszín alatt.
A miocén korban a Pannon-tenger öntötte el a mai Kisalföld nagy részét. Vizéből márgás, agyagos és homokos rétegek települtek a mélybe süllyedt hegységfelszínre.
A terület emelkedésével és szárazulattá válásával a folyóvízi feltöltés időszaka következett. Először a még dél felé tartó Րs-Duna, majd a Győri-medence fokozódó süllyedésével északi irányt vevő Rába töltötte fel kavicsos hordalékával a mai Kemeneshát területét. Ennek a feltöltődésnek a maradványa a Cser egyenletes platója. A pliocén-pleisztocén kori kéregmozgások bazaltvulkáni aktivitáshoz vezettek, ekkor keletkeztek a környék vulkáni kúpjai, a Ság-hegy, Somló, Kis-Somlyó, illetve a későbbi, kisebb feltörésekből a Gérce, Sitke és Kemenesmagasi közelében található bazalttufa-halmok.
A pleisztocén kortól némi emelkedés következtében fokozódott a szintkülönbség a Kisalföld középső része, és a Kemeneshát területe között, ezért a folyóvizek korábbi feltöltő tevékenységét az erózió váltotta fel. A Kemeneshát nyugati peremén a Rába mélyítette völgyét saját korábbi kavicsos hordalékkúpjába, míg területünkön a Marcal és mellékpatakjai, közelebbről a Cinca végezte el ugyanezt a munkát. Csak az ellenállóbb bazalttal és az erősebben cementált folyóvízi kaviccsal fedett részek álltak ellen a vizek lepusztító erejének. Így ezek a területek ma kiemelkednek a tájból: ezen az úton jött létre a Ság-hegy mellett a Kemeneshát mai formája is.
A szőlőhegy, illetve a Cser lejtőjének kisebb völgyei csak részben képződtek folyóvízi erózióval, a jégkorszaki fagy és olvadás által kialakított formák is szerepet játszottak.

Talajtípusait tekintve községünk területét a barnaföldek, illetve az agyagbemosódásos barna erdőtalajok, valamint csernozjom barna erdőtalajok borítják. Egyedül a Cinca melléki mélyebb részeken fordul elő réti talaj.

A környék vízrajza

Cinca patak Nagysimonyi határának északi része közvetlenül a Rába, déli része a Marcal vízgyűjtő területéhez tartozik. A vízválasztó vonal a Cser déli szegélyéhez közel húzódik végig.

A falu határának egyetlen állandó vízfolyása a Cinca patak. A patak a falutól dél-délkeleti irányban, 2-2,5 km-re folyik, mellékét főként szántóföldek szegélyezik.
A Cinca Gérce határában ered, és 24 km-es út megtétele után, Mersevát és Külsővat között éri el befogadóját, a Marcalt.
Esése kicsi, így folyása lassú. Szabályozása következtében a meder elvesztette természetes jellegét, és hazánk többi vízfolyásához hasonlóan árokszerű külsőt kapott. Egykor bővebb vízhozama napjainkra erősen megcsappant, de még a legszárazabb nyarakon sem apad ki teljesen. Vize a nagysimonyi határban még tisztának tekinthető

A Cinca patakról részletesebb leírás található a Marcal.hu oldalon.

A község éghajlati adottságai

Felhők a Ság hegy felett

A Kemeneshát ezen részének éghajlata a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű típusba sorolható.
Éves csapadéka a Cser területén 650 mm körüli, Vas megyében itt mérik a legkisebb mennyiséget. A legszárazabb hónap a január, a legtöbb csapadék júliusban hullik.
Az első havazásra átlagosan november elején számíthatunk, de előfordult már, hogy január 4-ig váratott magára az első hó. A hótakarós napok száma 30-35 körül alakul. Az utolsó hó rendszerint március közepén esik.
A vidék évi középhőmérséklete 9,8 0C. Leghidegebb hónap a január, -1 és -2 közé eső középhőmérsékleti értékekkel. A téli lehűlések viszonylag mérsékeltek, kemény fagyok az ország többi részéhez képest ritkán lépnek fel. A zord napok száma (amikor a napi minimum hőmérséklet -10 0C alá süllyed), 10-15 nap. A legkorábbi fagyos nap átlagosan október végén, 25-e körül várható, az utolsó tavaszi fagyra április végéig számíthatunk.
Legmelegebb hónapunk a július, 20-21 0C körüli középhőmérséklettel. Igazi nyári nap 60-65, hőségnap (30 0C felett) mindössze 10-15 fordul elő.
Az uralkodó szél az északi, amelyet a nép "Cseri szél"-nek, vagy "Főszél"-nek neveznek. A népi megfigyelések szerint ez inkább hideget hoz, míg a másik gyakori, dél felől fújó "Sághegyi szél", vagy "Ó szél" rendszerint enyhülést jelez.
A napsütés évi összege 1850-1900 óra között van, a borultság elég magas, 55-60 %-os.

Nagysimonyi környékének élővilága

Րsz a Hegyen

A falu területe ma nagyrészt mezőgazdasági kultúrtáj, ahol az eredeti vegetáció már nyomokban is alig található meg. Természetes növénytakarója a zárt erdőség volt, főként cseres-tölgyesek, illetve tatárjuharos tölgyesek, erdős sztyepp flóraelemekkel keveredve. A Cinca, és a kisebb vizek mentét bokorfüzes, fűz-nyár liget, és égerliget kísérte. Az erősen vízjárta ártereken, tavak mellékén, egészen a közelmúltig, nádasok, sásrétek voltak. Jellegzetes növényeik a sárga réti boglárka, fehér kakukktorma, sárga gólyahír.
A déli és keleti, lapályosabb részeken ma nagyrészt szántóföldeket találunk, a Cinca völgyének egykori mocsaras, vízállásos tájképe már nyomokban sme fedezhető fel.

Szőlőhegyi részlet Az "Alsó-mező" nyílt, alföldies jellegű tájképétől élesen elválik a Kemenesháthoz tartozó, északi rész. Bár a falu északi határán is húzódnak szántóföldek, itt a táj nagyobb részét a szőlőhegyek, illetve az erdők, legelők fedik. A "Kemenes" délkeleti lejtője, kedvező fekvése, éghajlati adottságai miatt már - feltehetően - az ókortól otthont adott a szőlőtermesztésnek. Bár bora nem olyan híres, mint a közeli Ság-hegyen, vagy Somlón termett fajták, de régóta kellemes ízű borokat érlelnek a szelíd dombokon álló, gyümölcsfák árnyékában meghúzódó öreg (és újabb) pincék.

Erdőszéli út A Cser fennsíkját egykor összefüggő cser, cseres-tölgyes erdők borították (erről kapta a nevét is), melyet a középkortól kezdve szántóföldek, legelők kis foltjai szabdaltak fel. Később tanyák, juhászszállások, urasági majorok épültek. A XX. század elejére már a Cser nagyrészt mezőgazdasági művelés alatt állt, helyenként szőlőket, gyümölcsösöket is telepítettek. Mára a táj képe ismét nagymértékben megváltozott. Az elhagyott földek lassan beerdősültek, de sajnos nem az eredeti növénytakaró tért vissza, hanem a mindenfelé elszaporodó akác, és az erdészet akkori hibás döntése miatt ültetett nagyszámú fenyves. A legelők napjainkra bokros, facsoportos rétekké alakultak, az egykori "cseri tanyáknak" a régi pásztorvilág legendás helyszíneinek emlékét mindössze néhány alig fellehető falmaradvány őrzi.
Mindazok ellenére, hogy a Cser növényzete oly sok kedvezőtlen változáson ment át, és az utóbbi évek erdőfelosztása, és az ennek köszönhető nagyarányú fakitermelés megtizedelte az erdőket, a táj ma is alkalmas a gyalogos túrázásra, mert léteznek olyan részek, ahol az öregebb cser-, vagy akácerdők, sűrű fenyvesek kellemes kikapcsolódást nyújthatnak azoknak, akik a Természet nyugalmát keresik.


Állatvilág

Tavaszi életkép Településünk környezetének állatvilágát részben a Cser erdőinek közelsége, részben a Cinca síkjának egykor vízjárta láprétjei határozzák meg.
Így az erdős területeken kívül is gyakran találkozhatunk nagyvadakkal, szarvasokkal, őzekkel, vaddisznóval. A nyulak és a rókák mindenfelé gyakoriak, de előfordul a ritkán látható borz is. A kisebb ragadozók, mint a görény, menyét, nyest nemegyszer a szőlőhegyen, vagy a falu házainak padlásán ütnek tanyát.

Fészkelő madaraink közül a darázsölyv, a vörös kánya, a hélya, karvaly, egerészölyv, a fácán, az örvösgalamb, a gerle és a balkáni gerle, a kakukk, gyöngybagoly, macsakabagoly, a kis és a nagy fakopács, a zöld küllő, a szén- és a kékcinke, a barátka, kis poszáta, a kormos légykapó, az erdei pityer, a feketerigó, léprigó, csalogány, tövisszúró gébics, a csóka, a vetési és dolmányos varjú, a szarka és a szajkó a gyakoribbak. Téli vendégek a fenyőrigó, királyka, keresztcsőrű pinty, és a fenyőpinty. A nyílt területeken a fogoly és a fürj is gyakran előfordul.
Kedves nyári vendégeink a fecskéken kívül a gólyák is, melyeknek bár a rétek, vizek kiszáradásával egyre kevesebb táplálékuk akad, még mindig hűségesen visszatérnek hozzánk.

Meg kell itt még említenünk a szegény sorsú Cinca patakot is, amelynek egykor bővebb és tiszta vize sok halnak adott otthont. Idősebbek szerint rákok is éltek a patakban, melyek pedig köztudottan érzékenyek a víz minőségére. Napjainkban már a területek kiszáradása és a vízhozamcsökkenés miatt mindez nagyrészt a múlté. A még megmaradt kisebb vízállások környékén már csak békák élnek, de találkozhatunk vízi siklókkal, a Cser és a szőlőhegy útjain járva erdei- és rézsiklókkal is, lábatlan gyíkokkal, zöld- és fürge gyíkokkal egyaránt.

Öreg-cser

A Sitkétől északra, nagysimonyitól nyugatra elterülő, 258,06 ha területű cseres-tölgyes a Kemeneshát idős erdőinek egy megmentett foltja, fontosságát a genyőtés adja. A genyőte a Délnyugat-Dunántúl ritka, védett faja. Elterjedési területének északi határa ezekben a cseres-tölgyesekben húzódik. Az idős, ritkuló tölgyesek ritka rovarfajai a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) és a szarvasbogár (Lucanus cervus).

A terület jelölő fajai:
- közönséges denevér (Myotis myotis)
- szarvasbogár (Lucanus cervus)
- nagy hőscincér (Cerambyx cerdo)

A terület jelölő élőhelyei:
- Pannon cseres-tölgyesek
- Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik
- Szubkontinentális peripannon cserjése

Magyar Falu Program, Nagysimonyi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Nagysimonyi Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Nagysimonyi Község Önkormányzata
9561 Nagysimonyi, Kossuth Lajos u. 12.
Telefon: 06-95) 550-005
e-mail: nsimonyi@aiplanet.hu
Verzió: 0.8 béta