Voronyezsi patriarcha látogatása
2009. november 16-án

 

 

 

    November első felében Voronyezs patriarchaja viszontlátogatáson Magyarországon tartózkodott a Vasi Egyházmegyében. Ez alkalomból látogatást tett a Nagysimonyi község közigazgatási területén fekvő I. Világháborús Hadifogoly-temetőben.

A vendégeket csendes őszi idő, és szívélyes baráti fogadtatás várta.

Vendéglátók:
                        Szlama József ny. polgármester Nagysimonyi,
                        Lábos András polgármester Nagysimonyi


Főtisztelendő Pjotr Petrov voronyezsi patriarcha és kántora: Jevgenyij atyec,
háttal Varga Imre atya az Orosz Hősi Emlékmű előtt.

  November hónap első felében Nagysimonyi régebbi rk. lelkipásztorának, Marton István plébános úrnak vendégei voltak Pjotr Petrov főpásztor úr, Voronyezs püspöki helynöke (patriarchaja), valamint kántora: Jevgenyij atyec.

  Viszontlátogatásuk előzménye pedig egy 2006. évben tett Don-kanyarhoz vezető zarándokút volt, melyet legfőképp a zalatárnoki Varga Imre atya, aranymisés római katolikus lelkipásztor szorgalmazott egykori elesett bajtársai sírjaihoz.

  [01] Varga Imre atya - aki 1920. november 21-én Zalatárnokon született -, mint fiatal tüzér került ki a fronta, s járta meg 1943 januárjában a poklok-poklát a 2. Magyar Hadsereggel. A Gondviselésnek köszönhetően innen épségben került haza Magyarországra. Később Nemes Abai Nagy Sándor százados tüzéralakulatával az itthoni honvédő harcokban is alaposan kivette részét, sebesülés nélkül vészelve át a kegyetlen támadásokat, bombázásokat, hatalmas golyózáporokat, az egész újabb, - immár - honvédő háborút. Egyik súlyos összecsapásban pedig sebesült parancsnokának az életét mentette meg, s volt mellette a felépülés hat hete alatt. Ezután Kőszegen csatlakoztak ismét a többiekhez. Végül tüzéralakulata a teljes ellátmánynal együtt Passau térségébe vonult vissza, semleges (amerikai) zónába. Az amerikaiak nem bántották őket, sőt megtarthattak mindenüket, élelmiszer ellátmányukat, rangjelzéseiket, kitüntetéseiket. Innen orosz hazugság-cselvetés következményeként kb. harmincezer bajtársával együtt önként távozva kerültek orosz fogágba. Mint hadifoglyokat, embertelen körülmények között Foksánba, az orosz gyűjtőtáborba szállították őket. Később - többezer fogolytársával együtt - Konstanza kikötőjéhez vitték, ahonnan ismét csak csodával határos módon került haza 1945. szeptember végén többedmagával, ismét magyar földre. Az utolsó szibériai fadifogoly hajótranszport kifutását ugyanis, az éppen akkor odaérkező - tűzszünetet ellenőrző - angolszász katonai ellenőrző bizottság megakadályozta.
  A körülötte történt különös csodákat észlelve érezte úgy, hogy a Gondviselésnek még tervei vannak vele. Úgy döntött, hogy továbbra is katona lesz, de nem fegyverrel harcol. Isten és Krisztus katonája lesz. Az igazságért, a békéért, a szeretetért fog harcolni, s úgy határozott, hogy a papi hivatást választja. Mint felszentelt pap megszenvedte az '50-es évek üldöztetéseit, a forradalom utáni ávós vörösterrort. A kegyetlen verések nyomait - mint stigmákat -, mind a mai napig a testén hordozza. Hosszú szolgálati évei alatt fokozatosan érett meg benne a gondolat, hogy valamikor el kell zarándokolnia a Don folyónál elesett egykori katonatársai sírjaihoz.

Varga Imre atya előadása Sitkén, 2010. január 23-án

  2006. év nyarán több paptársa között pl. Marton István plébános úr, valamint Szlama József polgármester úr Nagysimonyiból is részt vettek a messzi zarándoklaton. Az úton történtekről, a látottakról és tapasztaltakról, az itt kiépített kapcsolatokról tudósított részletesen Voronyezs Angyala címmel, az
  Új Ember című katolikus hetilap 2006. 07. 30-i (LXII. évf. 31.) számában megjelent cikk Koncz Veronika tollából.(Cikkidézet és link.)


  Magyarországon a voronyezsi vendégeknek Marton István plébános úr vezetésével sűrű programjuk volt. Az elmúlt napokban már hosszú dunántúli útakat bejártak. November 16-án ide, és Pápára indultak. Foto01
Nagysimonyi határába az I. világháborús Hadifogoly-temetőhöz érkezve Szlama József ny. polgármester úr - ősi ortodox szokás szerint - pálinkával és pogácsával fogadta a vendégeket. Foto02   Foto03   Foto04
Rövid üdvözlés, beszélgetés, a temetőről való ismertetés után az Orosz Hősi Emlékműhöz indultak. Foto05
Ott ősi szokás szerint Pjort Petrov főpásztor kántálva körüljárta a kis dombot, majd keleti és nyugati közös liturgia következett. Foto06   Foto07


Liturgia az Orosz Hősi Emlékmű előtt.
Lábos András
polgármester
Nagysimonyi
Szlama József
ny. polgármester
Nagysimonyi
Jevgenyij atyec
kántor
Voronyezs
Pjotr Petrov
főpásztor
Voronyezs
Varga Imre
tb. kanonok
Zalatárnok
Harangozó Vilmos
esperes
Kőszeg
Marton István
kanonok
Tótszerdahely
Kirner Zoltán
esperes
Becsehely

"Vécsnájá pámjáty... örök emlékezet..." - kántálták pravoszláv szertartás szerint.   (mp3 hangfelvétel 0,3 Mb)

Előbb a keleti, aztán a nyugati egyház lelkipásztorainak liturgiája hangzott el.   (mp3 hangfelvétel 2,7 Mb)

" Testvéreim!
  A föltámadt Krisztust mindig az égő gyertyákkal próbáljuk emlékeztetni az emberekkel, az ő örömét a feltámadás örömére. Az élők és a holtak világát ő köti össze. Az ő világossága utat mutat nekünk - a földi élet zarándokútját járó híveknek - az ég felé, elhunyt testvéreink számára pedig fényeskedik, mint Örök Világosság. Ezért az elesett katonákra való emlékezésünk nem csupán gyász és szomorkodás, hanem átcsillan rajta az örök élet hite és a föltámadás reménye. Hiszem a test feltámadását és az örök életet. Imádkozzuk és valljuk az apostolok hitével. Ebben a hitben és reményben emlékezünk most az itt nyugszó katonákról. "
  - hallhattuk Marton István plébános úrtól, aki a nyugati egyház szertartását vezette.

A liturgia után kigyúltak a mécsesek, majd az Orosz Hősi Emlékmű elé a kegyelet koszorúját elhelyezte el Pjotr Petrov főpásztor úr.
Foto09   Foto10   Foto11
Végül a voronyezsi zarándok vendégek tömjént füstöve kerülték körbe a teljes parcellát, ahol az orosz hősi halottak nyugszanak.
Foto12   Foto13   Foto14

Ezek után a Központi Emlékmű előtti kegyelettétel következett, ahol a vendégek mécseseket helyeztek el. A központ elmékművet még mindig gyönyörűen diszítették a tíz nappal ezelőtti Halottak Napi Megemlékezés szép koszorúi.
Foto15   Foto16   Foto17

Közös fotó
a Központi Emlékmű előtt
Kifelé menet,
háttérben az Orosz Hősi,
valamint a Központi Emlékmű
Csoportkép a temető kapujában

  Közben jócskán délutánba fordult az idő, s a papi öltözékek reverendái visszakerültek az autókba. A főbejárat előtti kis süteményes, pogácsás állófogadás - vendéglátás közben előkerültek a jófajta kőszegi, nagysimonyi és zalai borok is. Foto21   Foto22   Foto23

  Már az indulás sürgettte a látogatókat, amikor sietve érkezett meg Szombathelyről dr. Andor Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Vállalat nyugdíjba készülő igazgatója. Egyéb hivatali kötelessége miatt sajnos megkésve, de a tőle megszokott lendülettel, kedvességgel és közvetlenséggel üdvözölte a vendégeket.
Foto24   Foto25   Foto26

  Igazgató úrtól mindig kedves gesztus az idegen honból érkezők megajándékozása olyan emlékekkel, melyek mindig megidézik majd magyarországi hadifogoly-temetői látogatásukat. Lélekmelegítő hungaricum a magyar pálinka, s szelllemi táplálékként egy szépséges fotókkal diszített képeskönyv a Szombathelyi Püspöki Palotáról, a főpásztor úrnak. S végül, egy kivitelében, valamint belső szöveges és képi anyagában is a legkiválóbb színvonalon szerkesztett kiadvány:
Bedécs Gyula: Az első világháború emlékei Nyugat-Dunántúlon és Burgenlandban, amit Pjotr Petrov főpásztor úr éppen a kezében tart. Foto33


Pjotr Petrov főpásztor és dr. Andor Ferenc igazgató

  A vendéglátók kedvességét viszonozva, főpásztor úr is átadott saját templomából egy szép emléket. Oroszország Voronyezs városának, Nyikolajszkíj Templom Leány Kórusa DVD-jét adta vendéglátóinak ajándékba. Ezen a DVD-n a leánykórus egyik templomi hangversenyét láthatjuk, hallhatjuk. A kristálytisztán csengő amatőr együttes itt is bizonyítja, hogy méltán járta hangversenykörútjait, és szerezte az elismeréseket. Voronyezs város Nyikolajszkíj Templomának amatőr Leánykara, profi kórusokat túlszárnyaló tiszta intonációval, fegyelmezett precíz muzikalitással szólaltatja meg műsorát. Példát mutatva ezzel keleti keresztény lelkiségű orosz, pravoszláv zenei kultúráról.

  Az órák, mint percek teltek el, s vendégeinknek tovább vitt az útja Pápára, az ottani katonai temetőhöz. Miközben búcsút intettünk voronyezsi látogatóinknak, a zászlótartó rúdakról leengedtük az orosz és a magyar nemzeti lobogót, becsuktuk a temetőkaput, s a tájat ismét átadtuk a természet csendjének, kicsit elgondolkodtunk. Pravoszláv főpásztor - tudomásunk szerint - még sohasem járt e hadifogoly temetőben. Ráadásul Voronyezsből, majd' kétezer kilométer távolságból. Orosz földről, ahol tízezrével nyugosznak az egykori Második Magyar Hadsereg elesett katonái. A politika csinálta egykori műellenségek mára igazi barátokká lettek. A keleti és nyugati kettészakadt keresztény egyház lelkipásztorai együtt imádkoznak az elhunytakért, jelen és jövendő idők békéjéért. A katonasírok mementója az élőket a békére inti.

Talán nem kell ismét majd' száz évet várni keleti egyházfő látogatására, hogy bizonyossággal legyenek,
népük egykori messziföldi elszólítottjainak csendes és gondozott végső nyughelyéűl szolgál e rendezett sírkertben a magyar rög,
s védi örök pihenésüket minden idegyökerező faóriás.

Szabó László                

[01] Forrás: - KÖPECZI BÓCZ EDIT: ÜLDÖZÖTT LELKÉSZEK a kommunista diktatúra éveiben, VARGA IMRE PLÉBÁNOS ÉLETÚTJA   (KÖZDOK, 2009)
                    - Varga Imre atya 2010. év jan. 23-án Sitkén tartott előadása.


Ezen weboldalt tisztelettel ajánlom VARGA IMRE atya (Zalatárnok 1920.11.21. - Zalatárnok 2016.01.13.) nyug. plébános, aranymisés áldozópap emlékének! Requiem aeternam dona ei Domine!
2016. jan. 15.   Szabó László


Vissza - a Hadifogoly-temető - oldalra