Előszó:   Lectori Salutem!

A
Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör

és a falu kulturális életének hozzá kapcsolódó
rövid története

Összeállította:  Szabó Tibor - Szabó László,  1999 - 2006.Falusi népoktatás az 1945 előtti években

Keresztény iskolák:
-Római katolikus iskola, két tanítóval.
-Evangélikus iskola, két tanítóval.

 Mindkét felekezeti iskolában két tagozat volt, 3 osztály az alsó és 3 osztály a felső tagozatban. A felső tagozat tanítója egyben az egyház kántortanítója.

Az evangélikus osztálytanító feladatai:

részlet Osztálytanítói Díjleveléből.[1.]

Az evangélikus kántortanító feladatai:

részlet Kántortanítói Hiványából.[2.]

Mint a fenti dokumentumrészletekben olvasható az evangélikus tanítók oktatáson kívüli feladatainak megfogalmazásakor hangsúlyosan szerepel a tanórán kívüli ifjúsági munka fontossága, az Evangélikus Ifjúsági Egyesületben valamint a belmissziói munkában történő aktív közreműködés igénye, "hogy hitében erős s erkölcsében tiszta nemzedéknek legyen majd átadható a gyülekezeti élet továbbépítő munkája.". [3.]
A Nagysimonyi Ev. Gyülekezet részéről tehát nyomatékosan szerepel az igény, hogy az osztálytanító és a kántortanító a lelkésszel együttműködjön az ifjúság keresztény hitre és életmódra való nevelésében, az egyszerű falusi ember erkölcsi-szellemi és kulturális felemelkedéséért.

Mód Aladár nagytiszteletű úr a Nagysimonyi Ev. Gyülekezet lelkésze a következő képpen emlékezik erről Nagysimonyiban 1951. március 15-én kelt Gyülekezettörténeti munkájában a hatodik és hetedik oldalakon amikor az első világháborút követő évekről szól. [3.]

Tehát 1923-ban alakult meg az Evangélikus Ifjúsági Egyesület, s ezen belül az Ifjúsági Dalkör, melynek van nőikara és férfikara is. Ebben az évben az evangélikus iskolában kettő, illetve szeptembertől három tanító működik:

Ludván János kántortanító,
Zongor Márton osztálytanító, aki majd 1924. március 31-gyel vonul nyugdíjba [4.]
Ludván Sándor helyettes tanító 1923. szeptember 1-től 1924. április 1-ig [5.] majd osztály, később kántortanító.

Az ev. Dalárda megalapítása mindhárom tanító közös működésének idejére esik.

 

Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör
(a továbbiakban Dalárda)

Alapítói:  
  Mód Aladár nagytiszteletű lelkész úr alapító elnök,
  Ludván János az akkori kántortanító úr,
  Zongor Márton osztálytanító úr,
  Ludván Sándor helyettes tanító úr alapító karnagy.

 Mivel a dalkört Ludván Sándor tanító úr vezeti ezért őt tartjuk a Dalárda alapító karnagyának. Ludván Sándor karnagy úr vezetése alatt a kezdeti sikerek folytán néhány év múlva az Ev. Ifj. Egylet Dalköre az 1920-as évek vége közeledtével Ev. Férfidalkörré fejlődik. A Dalárda népszerűségét jellemzi az a tény, hogy az énekesek közt nem csak kizárólag evangélikusokat lehet találni.


Fotó: Szabó László

Gyűjtésből befolyt anyagi javak saját zászló és egyensapkák készítésének költségeit fedezik. A gyűjtés és zászlókészítés konkrét időpontjára utaló írásos adat nem került elő, de ennek legvalószínűbb ideje az 1928-29-30-31-es évekre tehető.

-A Dalárda zászlaján az alapítás dátuma látható.
Zászló1, Zászló2, Zászló3, Zászló4, Zászló5, Zászló6Zászló7, Zászló8,
-A zászlórúd csúcsán egy fémből készült lyra helyezkedik el. Zlyra
-A lobogó anyaga műselyem, díszítései gépi hímzésűek.
-A zászlórúdon lévő koronás címer alakú érmek az adakozók neveit tartalmazzák.

A múlt üzenete a jelenkornak:
Ökumenikus tanulság, hogy az evangélikus dalárda részére adakozók között szép számmal akadtak római katolikusok és izraelita hitvallású emberek is. Nem csak magánszemélyek adakoztak, mert a nevek között jónéhány egyletet is találunk.

A zászlórúd két részből áll. Felső és alsó felét menettel ellátott fémrész fogja össze, ami szükség esetén szétcsavarható. A felső fél nem hengeres, hanem nyolcszögletes kiképzésű, ez biztosítja a koronás címerek síkokban való felfekvését. Ennek megfelelően a címerek nyolc egymás mellett lévő oszlopban takarják a zászlórúd felső felét. A rúd felső fa végződése szintén nyolcszögletes kiszélesedő kiképzésű, e fölött pedig egy fém foglalatban felül a lyra zárja. A lyra alatti kiszélesedő részen a kiemelt helyen ma már csak három címer látható, balról jobbra haladva a következő nevekkel:

Bruckner Emi Máv. flgy   Máv. Haladás Dalkör Szhely.   Ludván Sándor karnagy

A zászló rúdján található címerekben megörökített nevek a lobogótartó fémrúdtól elindulva a következők:

fémrúd alatt

II. oszlop

III. oszlop

IV. oszlop

-

-

-

-

  Ev. ifj. egylet dömölk Ev. Nőegylet Mav dalárda C.dömölk
Ö.T.E. Nagysitke Levente E. Tokorcs Lev. Egyl. Nagysitke Ev. ifj. egylet O.assz.fa
Karácsony Lajos tüz.kp Hajas Gyula tüz. fp Hajas Sándor Tóth Dénes
Braun József Csizmazia Lajos Deák Ferenc Nagy Linus
Sarody Lajos Vida Dénes Kutasi Imre Mórocz Lajos
Hajas Lajos dr Tóth Pál István Molitorisz János Kiss Dezső
Kovács Ferenc Szilvai József Kocsis Lajos Scheiber Jenő
Lábos Pálné Lábos Pá Péntek Lina Hajas Dávid
Smidelius Gyula Horváth Kálmán Csizmazia Lina Gaál Etus
Gosztola Lajos Sebestyén Károly Szalay Gyula Horváth Margit
Hegyi Teréz Erőss Gyula Kiss János ny. rk. t. Gaál Sándorné
Sebestyén Ilonka Braun Aladár Sebestyén Jolán Szalai Sári
Hajas Pál Ágoston Ida Ábrahám Sándor Hegyi Lajos
Szabó István főj.gy. Tóth István Csajbók Elemér Gőcze Zsigmond
Pintér Imre Csizmazia Juliska Gőcze Jolán Andrássy Franciska
Hajnal Lajosné Hajnal Sári Rácz Linus Németh János
Hajas János Németh Károly Joszt János Csizmazia Juliska
Kohn Lajos Hajas Endre ifj. Hajas Lajos Hajas Ida
Prépost Jolán Gőcze Ferenc Koltai Vidos József Nagy József
Karaffa János Szalay Gyula Ásbóth Imre Király József
Kutasi Dénes Csitke Imre Csejtey Tamás Kovács István
Hegyi József Kovács Imre Szarka Sándor Bőczén Sándor
Hegyi Gyula Molnár József vönöcki Jánosa Sándor Péntek János
Csizmazia Endre Kovács István II. Csizmazia János Péntek Sándor
Nagy András Hajas Sándor M. Szabó János Németh Lajos II.
  Németh Sándor Somlai Lidia Ludván Dezső

24 név

26 név

26 név

26 név

 

V. oszlop

VI. oszlop

VII. oszlop

VIII. oszlop

-

Bruckner Emil Máv. flgy

Máv. Haladás Dalkör Szhely.

Ludván Sándor karnagy

Szhelyi Polgári dalkör Nagysimonyi Ö.T.E. Szabó László ny tan. koltai Vidos Dániel
Poócsy Sándor Berzsenyi Miklós Szórády Dénes Ludván János
Nagy Sándor ev. l. Vajda Károly Vintel József Tompa József
Nagy Kálmán Ádám Dénes Vörös Kálm. Rózsa János
Kovács István Szabó Dezső Hajas Dénes Németh Sándor f. tan.
Hubert Sámuel Vargha Gyula Hajnal M. Samu Ev. ifj. egylet Vönöck
Németti János Papp Dezső r.k tan Szabó Aladár Hajas Sándor
Fekete Károly Breiner Bözsi Bárdossy Dávid Kiss Imréné
Szabó Róza Hegyi Lajos Mórocz Gyula Németh Sámuel
Szalai Lajos Káldy Gyula dr. Ovády Mihály Sümegi Róza
Tóth Lajos Tóth Böske Gőcze István Görög Lajos
Graffl Antal Szalay Lidia Braun Lajos Hajas Sándor
Lengyel Mariska Lengyel Ida Lengyel Samu Zongor Lajos
Hujber Bálintné Vajda Sándor Lengyel Sándor Szalai Róza
Hujber Sándor Szabó Károly Ludván János ny. ig. Oszkó József r. k tan
Horváth Lajos Mórocz Imre Prépost István László János
Csizmazia Dezső Erős Iza Vadászy Kálm. Sárközy László
Vajda Dávid lev. főo. Levente Egylet Vadászy Pál Liebenau Jenő
Kovács Sándor Lukács Lajos Hujber Bálint Szalai Gyula
Szűcs Margit Krausz József Liebenau Lajos Nagy Lajos
Németh Lajos I. Mód Lénárd ny. esp. Kajtár Péter Bakos István
Mesterházy Jenő Hegyi Sándor Csizmazia Sándor Smidelius Ferenc
Csizmazia László Szalay József Nagy Sámuel Jugovits István
Csizmazia Ferenc Hujber András Hajnal Samu Gőcze Lajos
Somlay Dénes dr. Szumrák Zoltán dr. Porkoláb János Szabó Károly
Szhelyi Dalos egyl. Hajas Mihály Szabó Jenő Feigelstok Izidor

26 név

27 név

27 név

27 név

(A táblázatban olvasható nevek lejegyzése és azok oszloponkénti elrendezése pontosan megegyezik a zászlórúdon olvashatókkal.)
Ismételten jelzi a Dalárda népszerűségét és sikereit, hogy a legkülönbözőbb társadalmi- és anyagi helyzetű emberek körében talál támogatókra.

a nevek száma összesen: 209

ebből

 
magánszemély 196
egyesület 13

A szombathelyi énekkarok adakozása mind Ludván Sándor karnagy úr kiterjedt személyes kapcsolataira utalnak. Mint basszus II. szólaménekes, a szombathelyi MÁV Haladás Dalkör aktív tagja. Írásos emlékek őrzik, hogy 1929-ben ő is résztvevője a MÁV Haladás Dalkör híres Olasz körútjának
-Róma, Nápoly, Pompei, stb- április 25-től május 14-ig.[11.]

 

Az Evangélikus Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Dalkör Dalárdájának

alapítója és elnöke

nagytiszteletű Mód Aladár lelkész úr

 

1915. május 30-tól[3.] nyugdíjba vonulásáig 1951. dec. 23-ig [6.]
volt a Nagysimonyi Evangélikus Gyülekezet lelkipásztora.

 

Az Evangélikus Ifjúsági Egyesület Ifjúsági Dalkör Dalárdájának

alapító kántortanítója

Ludván János kántortanító úr

 

"kinek 38 évi kiváló szolgálata elismeréséül D.Kapi Béla püspök
az igazgatói címet adományozta s neki ez a kitüntetés
1925. március 22-én tartott közgyülésen
ünnepélyes keretek között adatott át."[3.]

Az ev. kántortanítói állást 1888. év november 9. napjától
ő tölti be Nagysimonyiban.[7.]
1927. július 17-én vonul nyugdíjba s őt ezen állásban
fia Ludván Sándor követi.[3.]

 

A Dalárda alapító karnagya
s egyben a Dalárda első sikereinek karnagya

Ludván Sándor kántortanító-karnagy úr.

 

1923. szeptember 1-től 1924. április 1-ig helyettes tanító,[5.]
1924. április 1-től 1924. július 6-ig beosztott állami tanító,[5.]
1924. július 6-tól osztálytanító, majd édesapja 1927-es
nyugdíjba vonulásával a gyülekezet őt választja kántortanítóvá.

1932. novemberében Celldömölkre távozik,
D.Kapi Bélax. püspök igazgatóvá nevezi ki.[3.]

_________________________
x. A vezetéknév elé tett D. (D pont) a tiszteletbeli doktori címet jelöli.

 

A Nagysimonyi Evangélikus Gyülekezet 1927-ben kitűnő orgonajátéka alapján osztálytanítóvá választja Szabó Aladár tanítót, aki
osztálytanító 1927. okt. 25-től 1932. nov. 20-ig
kántortanító 1932. nov. 20-tól 1948. jún. 16-ig az Ev. Iskola államosításáig.[8.]

Az 1932-ben megüresedett osztálytanítói állásra a gyülekezet 1932. dec. 18-án Hajas Sándort,
a Rád községből (Pest megye) ide pályázó -Nagysimonyi származású- tanítót választja meg, [9.]
aki 1933. január hónap folyamán lép állásba Nagysimonyiban.

Szabó Aladár kántortanító az államosítás után is ellátja kántori teendőit, melyről 1951-ben betegség következtében csaknem húsz esztendei szolgálat után mond le. Kántortanítói megválasztása után Ludván Sándor kollégájától átvéve a feladatokat, a kántortanítói teendők ellátása mellett Szabó Aladár nemcsak a Nagysimonyi Dalárdát vezeti, hanem énekel a Celldömölki MÁV Vasutasok Köre Ludván Sándor által vezetett Dalárdájában is.

MÁV_Dalárda01,      MÁV_Dalárda02,      MÁV_Dalárda03,

 

 

Közművelődés, kulturális élet

A tanítók az iskolai és a gyülekezeti munka mellett tágabb értelemben vett közművelődési feladatokat is elláttak. Minden hónapban egy alkalommal úgynevezett népművelési előadásokat tartottak, ahol irodalmi művek, prózák és versek hangzottak el, valamint szerepelt énekkar is. A falu kulturális és közösségi életét pezsgésben tartotta az is, hogy a különböző egyesületek adandó alkalmakkor rendszeresen bálokat szerveztek, ezen kívül színdarabokat, úgynevezett népszínműveket is adtak elő.

Ilyen egyesületek voltak például a következők:

-Önkéntes Tűzoltó Egylet,
-Evangélikus Ifjúsági Egylet,
-Evangélikus Nőegylet,
-Levente Egylet

A Tűzoltó Egyesület évről-évre szüreti felvonulást, szüreti mulatságot, bált szervezett. Korabeli fényképfelvételek tanúsítják, hogy tánctanfolyamok, varrótanfolyam, sőt szövőtanfolyam is volt a faluban.
Színdarabokkal az iskolás gyermekek is rendszeresen szerepeltek. Évente legalább 2-3 népszínmű került előadásra a faluban. Tizen- és huszonéves fiatalokat látunk az Érik a búzakalász című darab kapcsán 1931-ből, ahol az eredeti feljegyzés szerint: "A nagysimonyi diák-műkedvelők" adják elő a darabot Ludván Sándor tanító úr rendezésében. A darabok betanítója egyben a darabok színpadi rendezője is a tanító volt. A betanító-rendezők között azonban nem csak a tanítók neveit olvashatjuk, de a közművelődés fenntartó erői, falunk kulturális életének munkásai a tanítók voltak. A színdarabok felvonásai között sem unatkozott a közönség, mert ekkor szavalatok és dalok hangzottak el. A szereplők döntő többsége evangélikus, de lehet találni katolikusokat is. Természetesen a katolikus ifjúság is adott elő színdarabot, melynek fennmaradt emléke egy szép meghívó, amely "kívül címzett urat és becses családját" 1934. szeptember 16-án (vasárnap) este 7 órakor, a Vadászy-féle vendéglőben tartandó színelőadással egybekötött zártkörű táncmulatságra szólítja. [12.]
Ez alkalommal Szigligeti Ede: A szökött katona című 3 felvonásos népszínműve került előadásra. A fényképek tanúsága szerint a színdarabokban nem csak az ifjak és legifjabbak szerepeltek, sok arcot találunk a mindenkori közép korosztályból is. Így érzékelhető a két világháború közötti korszak kulturális életének közösségformáló, összetartozást erősítő és megtartó ereje. Az előadások helyszíne a falu akkori kultúrháza színpaddal és nézőtérrel, amely a mai kultúrház helyén állt egykor.
Ünnepi alkalmakkor, például március 15-én mindig szerepelt az iskolai énekkar, az ünnepélyeken szavalatok is elhangzottak. Iskolai keretek között minden évben megemlékeztek az anyák napjáról. Madarak és fák napján az iskolások a Ság-hegyen, vagy a Hercsegen, a Sitkei erdőben tartottak kirándulást és megemlékezést. Hősök napján (május utolsó vasárnapján) a temető melletti első világháborús emlékműnél volt megemlékezés. Halottak napján (november 2-án) a falu apraja s nagyja részt vett a Hadifogoly-temetőben évente rendezett nagyszabású nemzetközi emlékünnepségeken. E megemlékezések aktív résztvevői voltak. Az iskolás gyermekek a sírokon gyertyákat gyújtottak, szavaltak, a Dalárda ezeken a megemlékezéseken mindig közreműködött. Ez azért is természetes volt, mert a két világháború között a Hadifogoly-temetőt Nagysimonyi község gondozta, ugyanis a Hadifogolytábor egykori területe részben, a ma is meglévő temető pedig teljes egészében Nagysimonyi községhez tartozó területen fekszik.

Színdarabokról fennmaradt fényképek közül

A darab címe

Előadás ideje

Előadja

Betanító, rendező

Csínom Palkó 1944. jan. 9. Levente Egylet 21 fő Hajas Sándor
Meg van tiltva a szerelem, és Valahol Oroszországban 1943. ápr. 26. Ev. Ifjúsági Egylet 22 fő Szabó Aladár
Füzessy Pista harca a gólyával 1938. ápr. 17. Ev. Ifjúsági Egylet 25 fő Szabó Aladár
A nagymama 1935. jún. 10. Ev. Nőegylet 22 fő Mód Aladár
A tanítónő 1934. Ev. Iskola 6. osztály 19 fő Szabó Aladár
Falu rossza 1934. Ev. Ifjúsági Egylet 20 fő Szabó Aladár
Szüreti mulatság 1933. szept. 16. Ev. Ifjúsági Egylet 20 fő Szabó Aladár
Náni 1933. jan. után Ev. Ifjúsági Egylet 13 fő Hajas Sándor
Betyár Bandi - - - - - Tűzoltóegylet 22 fő Mogyorósi Sándor
Érik a búzakalász 1931. aug. 16. Diák-műkedvelők 13 fő Ludván Sándor
- - - - - - 1932. nov. előtt Ev. Ifjúsági Egylet 22 fő Ludván Sándor
- - - - - 1930. júl. előtt Simonyi-műkedvelők 21 fő Ludván Dezső

 

Füzessy Pista harca a gólyával
1938. ápr. 17.

Ev. Ifjúsági Egylet 25 fő, rendező: Szabó Aladár tanító
Nagy Endre, Solmai Irma, Kovács Linus, Lukács Irma, Márton Gábor, Márton Erzsébet, Kovács József, Kocsis Lidi, Andrási Samu, Erős Vilma, Kovács Lajos
Csitke Etus, Szalay Sándor, Farkas Ida, Szabó Aladár, Szücs Margit, Vajda Lajos, Hajnal Ilona, Ábrahám Sándor,
Saller Endre, Jánosa Lajos, Jánosa Jolán, ifj. Hegyi József, Szalay Sándor, Nagy Sándor

 

Az első írásos emlék a Dalárda 10 éves fennállásának megünnepléséről, a 10 éves évfordulóról
(1933. október 15.)

maradt fenn a meghívóval, valamint a Dalárda akkori tagjainak fényképével. A lelkésszel és a karnaggyal együtt 41 fős a csoport.
Háttérben az ev. lelkészlak épülete.

Fotó: Mesterházy Gyula, fényképész
A fényképen szereplők azonosításában Szalay Sándor egykori dalárdista felesége Somlai Irma, valamint Tóth Ferenc segített. Tudomásuk szerint a fényképen láthatók között élő ember már sajnos nincs. (1999. év október) A fényképen látható dalárdisták névlistáját Németh Károlyné született Hegyi Ilona segítségével sikerült teljessé tenni 2004. év májusában.

Az 1933-ból fennmaradt meghívó 3 oldala Meghívó1, Meghívó2Meghívó3, hű tükre az akkori kor magyar szellemének és nyelvének. A meghívó második oldalának Meghívó2 alján a 3. műsorszámként elhangzott Horváth Ákos dr.: Népdalegyveleg című műve eredeti partitúrájának a két oldala tekinthető meg a Népdale1 és Népdale2 képeken. A Népdale3 képen a Népdalegyveleg Megkondult a kecskeméti... című első dalának kézzel másolt Tenor I. és II. szólamkottája látható. Egyéb eszköz nem lévén ugyanis a szólamkottákat kézzel kellett másolni.

 

A 10 éves évforduló alkalmával készült fényképen szereplő dalárdisták
1933. október 15.

Felső sor:

Tóth
Lajos

Kelemen
István

Tóth
Sándor

Németh
Imre

Péntek
Lajos

Kutasi
Mihály

Szalay
Endre

Ádám
Sándor

Németh
Lajos

Hegyi
István

Kovács
Sándor

Csizmazia
László

III. sor:

Péntek
József

Szalay
Sándor

Maráczi
Ernő

Szalay
Sándor

Gosztola
József

Jánosa
Sándor

Kovács
István

Németh
Lajos

Somlai
Dénes

Hegyi
Sándor

II. sor:

Szücs
László

Csizmazia
Pál

Andrási
József

Hegyi
Lajos

Szücs
Lajos

Mód
Aladár
lelkész

Szabó
Aladár
karnagy

Hajnal
Sámuel

Csejtei
Tamás

Hegyi
József

Csizmazia
Gyula

Alsó sor:

Tóth
Imre

Hegyi
Ferenc

Szladovics
Károly

Hujber
András

Kovács
Pál

Péntek
Sándor

Csizmazia
János

Gőcze
János

 

Nyugat-dunántúli dalosversenyeken a Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör által nyert emléktárgyak

-Díszkehely 1928. VI. hó 2-3.
            Kőszegi Dalosverseny
            Szentgyörgyi Czeke Gusztáv úr díja
 

-Bronzplakett díszdobozban 1929. IX. hó 8.
            Országos Magyar Dalosszövetség (OMDSZ)
            Vasvármegyei Kerületi Dalosünnepély
            Szentgotthárd
 

-Díszkehely 1930.
            OMDSz Vasvármegyei Kerület által rendezett dalosünnepély
            Körmend
 

-Díszkehely 1931.
            OMDSz V. Szombathelyi Kerület dalosünnepélye
            Vasvár
 

-Emlékérem 1934. IX. hó 8.
            Kisasszony napján du. 5 órakor Szombathelyen az OMDSZ
            V. Szombathelyi Kerülete által rendezett kerületi dalosünnepélyen.  

Az emlékérem

____________________
A díszkelyhek eszmei értéket képviselnek, anyaguk alpakka.
Az emlékérem anyaga préselt sárgaréz ötvözet.

 

A fennmaradt műsorlapon aláhúzással utólagosan ki van emelve:

-Az ünnepély második részének nyitásán a Nagysimonyi Ev. Férfidalkör énekli, Gaál Ferenc: Balatoni nóták című művét Szabó Aladár karnagy vezetésével.

-Az ünnepély zárásaként pedig a Celldömölki Vasutasok Dalárdája szerepel Ludván Sándor karnagy vezényletével, aki egykoron a Nagysimonyi Dalárda alapító karnagya.

Ez alkalommal készült a fénykép Szombathelyen.

A Dalárda szereplését hangfelvétel sajnos nem örökítette meg az utókornak, de ekkor a fellépést egyenes adásban közvetítette a rádió.
  Erről olvashatjuk az eredeti feljegyzést a fénykép hátoldalán:

 

-Díszkehely 1937.
            Celldömölki Dalosverseny
            Mód Aladár nagytiszteletű úr által említett, 1937-ben a Celldömölki
            Dalosversenyen nyert serlegnek sajnos nyoma veszett.
 

 

Nyáron, aratás időszakában a próbák gyakran éjfél utánig is elhúzódtak, ugyanis a dalárdisták este munkából jövet egyenest a próbára jöttek, a kaszákat pedig az iskola falához támasztották. Egyéb másolóeszköz nem lévén a műveket kézírással sokszorosították. A kórustagok igényelték a szólamkottákat, mert kottát ismerő emberek voltak. Akkoriban a kántortanító ugyanis kottaolvasó embereket nevelt.

Nemcsak a férfikaroknál szokásos három szólamra (tenor, bariton, basszus) írt műveket szólaltatták meg, hanem ha a kórusmű úgy kívánta, akkor a Dalárda négy szólamra:

I. Tenor II. Tenor I. Basszus II. Basszus oszlott.

A fennmaradt kották pedig arról tanúskodnak, hogy a kórusművek döntő többsége négyszólamú megszólaltatást igényelt.

Szólambeosztás eredeti feljegyzés szerint:                       

I. Tenor II. Tenor
Lukács Károly
Németh Károly
Gőcze István
Hegyi sándor
Hegyi Lajos
Karácsony Pál
Mórocz Sándor
Somlai Imre
Andrási Samu
Erös Lajos
Kovács István
Csitke Sándor
Németh Lajos
Jánosa Lajos
I. Basszus II. Basszus
Ádám Sándor
Szalay Sándor
Csizmazia János
Ábrahám Gyula
Jánosa Sándor
Maráczi Gézal
Papp Samu
Földesi Lajos
Hajnal Sámuel
Hegyi József
Hajas Sándor tanító
Kovács István
Szücs Lajos
Tóth Dénes

Összesen 28 fő. A szólambeosztás kézzel írott eredetije SzólamT és SzólamB képeken látható.

A fennmaradt, kézzel sokszorosított kották közül való a következő négyszólamú kottapélda.
Szólamkottái KeseregT és KeseregB képeken láthatók. Címe: Kesereg a holló. Szerzője nem került feljegyzésre a kézzel másolt szólamkottákra.

Kesereg a holló            

Kesereg a holló, elvesztette párját
Bujdosik a kuruc, nem leli hazáját.
{:Márványtenger partján, Rákóczi sírjánál
  Gyászba borult szívvel, egy utolsó őrt áll.
  Soha se, soha se láthatom hazámat
  Szép magyar hazámat.:}
Elnémult a kürtszó, elszéledt a tábor,
Szolga lett a gyáva, elhullott a bátor.
{:Inkább leszek pogány, mint a német rabja,
  Verje meg az Isten veretlen ne hagyja.
  Soha se, soha se láthatom hazámat
  Szép magyar hazámat.:}

 

Az egyensapka

Fotó: Hetényi László, fényképész

 

Mint ahogy Mód Aladár nagytiszteletű úr írja:

"a kitűzött célt szem előtt tartva fejtette ki evangéliumi szellemű tevékeny munkáját évről évre az egyesület s vett részt gyülekezeti és egyháztársadalmi életünk minden nevezetesebb mozzanatában, szerepelvén énekkaraival a vallásos esteken, ünnepnapokon, hazafias ünnepek alkalmával s temetéseken, 1945 tavaszáig." [3.] a fennmaradt emlékek, kották és fényképek mind erről tanúskodnak.

Kapi Gyula: Nagypénteki ének című motettájának szólamkottái azt bizonyítják, hogy a Dalárda az egyházi ünnepi alkalmak fényét is emelte énekével, s ez évről évre bizonyosan így volt.

Ha a dalárdisták családtagjai, rokonsága közül valaki elhunyt, temetésnél a sírbatételkor Egressy Béni: Mért oly borus... című háromszólamú gyászdalát énekelték.


Fotó: Mesterházy Gyula, fényképész
Dalárdisták a temetési menet élén, 1939. szeptember 30-án, Szabó László nyug. ev. tanító temetésén.


Egressy Béni: Mért oly borus...

 

A Himnusz kézzel sokszorosított szólamkottái ( HimnuszT,  HimnuszB) bizonyítják, hogy a dalárdában akkoron bizony lehettek hangi adottságok.
A lejegyzés hangneme esz-dúr, az I.Tenor legmagasabb hangja egyvonalas ász.
A dalárda a művet 4 szólamú férfikari átiratban énekelte.

Sem a kántortanítói munkakört betöltő karnagynak, sem a dalkör más tagjainak munkájáért, szerepléseiért anyagi juttatás nem járt, ezért a kulturális tevékenységért soha senkitől, semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem kaptak.


A karnagyi körsíp

 

A fennmaradt fényképek közül való a következő, amely a Nagysimonyi község közigazgatási területén fekvő első világháborús hadifogoly-temetőben rendezett kegyeleti megemlékezés alkalmával készült, vélhetően valamikor az 1930-as években.
Háttérben kissé balra a központi emlékmű, körben pedig a nemzetek lobogói látszanak,

és a fotó hátoldalán az ajánlás:

A Cseren telepített majd később lebontott egykori I. világháborús hadifogolytábor, és a ma is meglévő temető teljes egészében Nagysimonyi községhez tartozó földterületen fekszik.

"A két világháború között Nagysimonyi község gondozta a temetőt mint történelmi emlékhelyet. Minden évben halottak napján (november 2-án) emlékünnepélyt tartottak a központi emlékműnél, ahol megemlékeztek a világháború áldozatairól, az idegen földben nyugvó magyar katonákról is. Az egyes nemzetek sírparcelláin lévő emlékműveknél követségi kiküldöttek helyezték el nemzetük nevében a kegyelet koszorúit."[10.]

A hadifogoly-temető gondnoka Földesi Endre lakatos édesapja, Földesi Lajos volt. (Földesi Lajos fia, ifj. Földesi Lajos egyébként egykori dalárdista az I. basszus szólamban.)

Egyik ilyen, a fogolytábor temetőjében rendezett kegyeleti megemlékezésről szólva a Dalárda karnagya, Szabó Aladár kántortanító a következőt mesélte:

"A karnagyok különálló csoportját egyszer csak csendőrök közelítették meg a Nagysimonyi Dalárda karnagyát keresve.
Hirtelen fagyos lett a légkör, értetlenül csodálkozott mindenki, szinte szólni, mozdulni sem tudtam.
A váratlan csendet az egyik kollégám törte meg:
-Aladár, téged keresnek! - mondta.
Én nem tudtam magamban mire vélni a dolgot, de nem volt mit tenni, a csendőrökkel együtt távoznom kellett.
Amikor odaértünk az olasz küldöttség elé, egyszer csak megálltunk és mondták:
-Ő az!
Ekkor a legnagyobb meglepetésemre az olasz külügyminiszter (Mussolini veje) Galeazzo Ciano (Csáno) gróf
kézfogással gratulált -természetesen tolmács útján-
a Nagysimonyi Dalárda kiváló szerepléséhez."

E rövid kis történet okot ad elgondolkodni! Egy "falusi" dalárda fellépéséhez külön is gratulál az a külügyminiszter, aki Olaszországot, a legkiválóbb férfikarok, a zene és az egyetemes dalkultúra hazáját képviseli itt, Magyarországon.

Szabó Aladár kántortanító-karnagy vezetésével a Dalárda a közelgő háborúig működött, ugyanis a lelkes dalárdisták a frontra mentek.

Az 1950-es évek elején Szabó Aladár karnagy a dalkört újraszervezte. Erre az időre az akkori dalárdista Ködös Endre ált. isk. igazgató a következő képpen emlékezik:

"A Dalkör megszűnt a II. világháború idején, majd 1953-ban nagy igyekezettel újra szerveződött, kisebb létszámmal.
Karnagy: Szabó Aladár tanító. Sok alkalommal szerepelt a Dalkör helyben, vidéken is, de a Rákosi-rendszer nem tűrhette,
hogy volt nagygazdák, un. jóhangú "kulákok" is énekeltek, - pedig szereztünk használt harmóniumot is a próbákra -
élt újra, de sajnos "meghalt" a próbálkozásunk."
[13.]

A lapkották, melyek ebből az időből maradtak fenn, mind a kórusirodalom gyöngyszemei:

Pitoni: Cantate Domino
Palestrina: Már búcsúmat veszem,
Ádám Jenő: Somogyi nóták,
Bárdos Lajos: Jókedvű dallamok, Zászlódal,
Farkas Ferenc: Állj be közibénk!

A Dalárdával kapcsolatos legutolsó írásos emlék 1955. március 31-én kelt, amely bizonyító erővel szól a háború után újraszervezett dalkör működéséről.

A háború után bekövetkezett jelentős életforma, politikai és társadalmi változások hatására
azonban a Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör rövidesen végleg megszűnt.

A temetéseken még évek múlva is felhangzott a "Mért oly borús...", a jól ismert dallamok még sokáig több szólamban csendültek,
amikor a szőlőhegyen a dalárdisták összejöttek.
"Csakúgy zengett a hegy!" - idézik éneküket a fiatalabb emlékezők.

 

Információ források

Írott források:

1.

Szabó Aladár ev. tanító Osztálytanítói Díjlevele. (részlet) Kelt: Nagysimonyi 1927. szeptember 4.
          (Szabó Aladár ev. kántortanító-karnagy hagyatéka)

2.

Szabó Aladár ev. tanító Kántortanítói Híványa. (részlet) Kelt: Nagysimonyi 1932. november 20.
          (Szabó Aladár ev. kántortanító-karnagy hagyatéka)

3.

Mód Aladár: A nagysimonyi-i evangélikus gyülekezet története 1900-1950-ig.   (Csak a CD lemezen elérhető.)
          (Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli ker., új anyag, 41 D
          Gyülekezettörténetek 1900-1950-ig Vas megye, Nagysimonyi.)

4.

M.kir Vallás és közoktatásügyi miniszternek 99558/1924 VIII.c.ü.o. sz.a. kelt s a szombathelyi m.kir.
pénzügyigazgatósághoz intézett rendeletének másolata.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)

5.

Ludván Sándor Működési bizonyítványa. Kiállította Mód Aladár ev. lelkész iskolaszéki elnök
Nagysimonyi 1924 augusztus 20.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)

6.

Nem voltam egyedül, Beszélgetések az evangélikus közelmúltról I. kötet
          (Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Budapest 1995. 258p. Tekus Ottó című rész)

7.

Javadalmi jegyzőkönyv (Ludván János kántortanító)
felvéve 1910 évi április hó 27 napján Nagysimonyiban.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)

8.

Szabó Aladár Működési bizonyítványa 17/1/1971.szám, kelt Nagysimonyiban, 1971. jan. 19.
Kiállította Ködös Endre iskolaigazgató.
          (Szabó Aladár ev. kántortanító-karnagy hagyatéka)

9.

Hajas Sándor ev. tanító Osztálytanítói Díjlevele. Kelt: Nagysimonyiban 1932. december 18.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)

10.

CSÁK ZSÓFIA: AZ OSTFFYASSZONYFAI HADIFOGOLYTÁBOR TÖRTÉNETE 1915-1918
          (Szombathely, 1995. 33p. A fogolytábor temetője - kegyeleti emlékhely 4. bekezdés.)

11.

Fotoalbum az 1929-es Olasz útról.
          (MÁV Haladás Dalkör archívuma, MÁV Haladás Művelődési Ház Szombathely)

12.

MEGHÍVÓ 1934-ből A NAGYSIMONYI-I R. K. IFJUSÁG színelőadással egybekötött - zártkörű
táncmulatságára.
          (Szlama József Nagysimonyi község polgármesterének családi archívuma.)

13.

Ködös Endre: MAGYSIMONYI MÚLTJÁBÓL
          (in Vasi Honismereti Közlemények 1993/1 37.p)

Szóbeli információk:

néhai Szabó Aladár, kántortanító-karnagy.
néhai Tóth Ferenc, ács.
néhai Lőcsei Károlyné született Mód Adél, Mód Aladár nagytiszteletű úr leánya.
Csizmazia Jolán, Csizmazia Gyula egykori dalárdista leánya.
Ködös Endre nyugalmazott iskola igazgató.
Ludván Zsolt és Éva, Ludván Sándor kántortanító-karnagy úr fia és leánya.
Németh Károlyné született Hegyi Ilona, Hegyi Sándor egykori dalárdista leánya.
Pálos László, a MÁV Haladás Dalkör elnöke, énekese.
Szalay Sándorné született Somlai Irma, Szalay Sándor egykori dalárdista felesége.
Szlama József, Nagysimonyi község polgármestere.
Tekus Ottó, nyugalmazott evangélikus lelkész.

 

A kiinduló alapmunkát összeállította:
Szabó Aladár kántortanító-karnagy idősebb fia, Szabó Tibor. Nagysimonyi, 1999. október 15.
Megjelent: NAGYSIMONYI 2000 című Millenniumi Helytörténeti Kiadványban az 50-56. oldalakon.

Az alapmunkát a megjelölt információ forrásoknak megfelelően átdolgozta-kibővítette, a fennmaradt emlékek alapján további kiegészítésekkel kép- és hanganyag-mellékletekkel ellátta, a computer-technikai munkákat elvégezte Szabó Aladár kántortanító-karnagy legidősebb unokája: Szabó László.

A kibővítés alatt álló dokumentumból néhány kottamelléklettel, egy kinyomtatott példány a 2003. év július 19-i falunapi kiállításon lett kiállítva a Dalárda zászlajával együtt. Az eredeti zászlóról a fotók itt készültek. A háború (1944-45) után ezen alkalommal került először bemutatásra a Dalárda eredeti zászlaja, melyet Szabó Aladár kántortanító-karnagy és utódai őriztek meg. Mivel a lobogó anyagának állapota nem tette lehetővé az eredményes restaurálást, ezért a 2003. év folyamán Szlama József polgármester úr elkészíttette az eredeti lobogó másolatát, amely a Nagysimonyi Polgármesteri Hivatal üléstermében tekinthető meg.

 

Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik bármiféle támogatást valamint információt nyújtottak e kultúrtörténeti megemlékezés létrejöttéhez, s ez által nem hagyták a nem is olyan régmúlt idők emlékét a feledés homályába veszni.

Nagysimonyi, 2006. év január 26.

Nagysimonyi, 2016. január 16.             Verziószám:   6.0

Szabó László


Az eredeti lobogó másolata.

 

Vissza a tartalomjegyzékhez


A dokumentumban előforduló automatikus végjegyzetek jegyzéke
(Megegyezik az 'Írott források' cím alatt felsoroltakkal.)

[1.]Szabó Aladár ev. tanító Osztálytanítói Díjlevele. (részlet) Kelt: Nagysimonyi 1927. szeptember 4.
          (Szabó Aladár ev. kántortanító-karnagy hagyatéka)
[2.]Szabó Aladár ev. tanító Kántortanítói Híványa. (részlet) Kelt: Nagysimonyi 1932. november 20.
          (Szabó Aladár ev. kántortanító-karnagy hagyatéka)
[3.]Mód Aladár: A nagysimonyi-i evangélikus gyülekezet története 1900-1950-ig.
          (Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli ker., új anyag, 41 D)
[3.]Mód Aladár: A nagysimonyi-i evangélikus gyülekezet története 1900-1950-ig.
          (Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli ker., új anyag, 41 D)
[4.]M.kir Vallás és közoktatásügyi miniszternek 99558/1924 VIII.c.ü.o. sz.a. kelt s a szombathelyi m.kir.
pénzügyigazgatósághoz intézett rendeletének másolata.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)
[5.]Ludván Sándor Működési bizonyítványa. Kiállította Mód Aladár ev. lelkész iskolaszéki elnök
Nagysimonyi 1924 augusztus 20.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)
[11.]Fotoalbum az 1929-es Olasz útról.
          (MÁV Haladás Dalkör archívuma, MÁV Haladás Művelődési Ház Szombathely)
[3.]Mód Aladár: A nagysimonyi-i evangélikus gyülekezet története 1900-1950-ig.
          (Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli ker., új anyag, 41 D)
[6.]Nem voltam egyedül, Beszélgetések az evangélikus közelmúltról I. kötet
          (Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, Budapest 1995. 258p. Tekus Ottó című rész)
[3.]Mód Aladár: A nagysimonyi-i evangélikus gyülekezet története 1900-1950-ig.
          (Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli ker., új anyag, 41 D)
[7.] Javadalmi jegyzőkönyv (Ludván János kántortanító) felvéve 1910 évi április hó 27 napján Nagysimonyiban.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)
[3.] Mód Aladár: A nagysimonyi-i evangélikus gyülekezet története 1900-1950-ig.
          (Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli ker., új anyag, 41 D)
[5.] Ludván Sándor Működési bizonyítványa. Kiállította Mód Aladár ev.lelkész iskolaszéki elnök
Nagysimonyi 1924 augusztus 20.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)
[5.] Ludván Sándor Működési bizonyítványa. Kiállította Mód Aladár ev.lelkész iskolaszéki elnök
Nagysimonyi 1924 augusztus 20.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)
[3.] Mód Aladár: A nagysimonyi-i evangélikus gyülekezet története 1900-1950-ig
          (Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli ker., új anyag, 41 D)
[8.] Szabó Aladár Működési bizonyítványa 17/1/1971.szám, kelt Nagysimonyiban, 1971. jan. 19.
Kiállította Ködös Endre iskolaigazgató.
          (Szabó Aladár ev. kántortanító-karnagy hagyatéka)
[9.] Hajas Sándor ev. tanító Osztálytanítói Díjlevele. Kelt: Nagysimonyiban 1932. december 18.
          (Nagysimonyi Ev. Gyülekezeti Irattár)
[12.] MEGHÍVÓ 1934-ből A NAGYSIMONYI-I R. K. IFJUSÁG színelőadással egybekötött - zártkörű táncmulatságára.
         (Szlama József Nagysimonyi község polgármesterének családi archívuma.)
[3.] Mód Aladár: A nagysimonyi-i evangélikus gyülekezet története 1900-1950-ig.
          (Evangélikus Országos Levéltár, Dunántúli ker., új anyag, 41 D)
[10.] CSÁK ZSÓFIA: AZ OSTFFYASSZONYFAI HADIFOGOLYTÁBOR TÖRTÉNETE 1915-1918
          (Szombathely, 1995. 33p. A fogolytábor temetője - kegyeleti emlékhely 4. bekezdés.)
[13.] Ködös Endre: NAGYSIMONYI MÚLTJÁBÓL
          (in Vasi Honismereti Közlemények 1993/1 37p.)

Vissza a tartalomjegyzékhez